To The Heart of Tian-Shan mountains

Trek via At-Jailoo 
Trek via At-Jailoo 
Route: Karakol – At-Jailoo - South Enylchek – Karkyra - Karakol 

Duration of tour: 10 days 

 Level of tour: Medium - Hard 

Trek via Tuz pass 
Trek via Tuz pass 
Route: Karakol – Ichkilitash - Tuz pass – South Enylchek – Karkyra - Karakol

Duration of tour: 11 days 

 Level of tour: Hard